Office-365-mensual-by-AWERTY

Susbscripció mensual sobre serveis d’Office 365

Què és?

La subscripció mensual de serveis basats en Office 365 permet fer ús dels mateixos sense compromís de contractació anual, fen un pagament per ús amb periodicitat mensual. Un servei que es factura pel volum de llicències utilitzades en el mes en curs, permeten en qualsevol moment donar d’alta i de baixa a usuaris sobre diferents tipus de plans d’Office365.

Com funciona?

Activació del servei:

AWERTY, como partner de Microsoft, s’encarrega de tota la gestió d’altes dels serveis Office 365.

L’inici d’activació del servei es formalitza mitjançant l’acceptació del present contracte. Sol·licitem de la seva organització les següents dades:

  • Dades de contracte de l’administrador responsable de la contractació.
  • Denominació Social.
  • Domicili.
  • Domini que s’utilitzarà per identificar la seva organització en Office 365. (miempresa.onmicrosoft.com)
  • ID del usuari per l’alta com administrador del servei. (usuario@miempresa.onmicrosoft.com)
  • Tipus de pla/plans i nombre de llicències per pla.
  • Dades bancàries i acceptació i firma de document SEPA B2B.
  • Dades de contacte (nom, cognom i direcció de mail) del contacte administratiu a efectes de facturació.

Altes, baixes i modificacions d’usuaris/llicències i plans:

L’administrador de l’organització donat d’alta en Office 365 pot en tot moment sol·licitar altes i baixes de llicències dirigint-se a la següent direcció de correu electrònic, consultas@awerty.net, i identificant la seva sol·licitud de forma clara, indicant el nom de l’empresa, el pla que vol afegir o treure i el nombre de llicències. En un temps no superior a 24 hores laborables la sol·licitud serà vigent i notificada per e-mail.

Quins plans puc utilitzar i quin cost tenen?

Mitjançant el servei de subscripció mensual té dret a utilitzar els següents serveis amb el corresponent cost mensual, indicats en el següent quadre de tarifes, vigent a data d’avui:

Producte

PVP / LLIC

Azure Active Directory Basic

0,90 €

Azure Rights Management

1,70 €

Enterprise Mobility Suite

7,40 €

Exchange Online Kiosk

1,70 €

Exchange Online Plan 1

3,40 €

Exchange Online Plan 2

6,80 €

Intune

5,10 €

Office 365 Business

8,80 €

Office 365 Business Essentials

4,20 €

Office 365 Business Premium

10,60 €

Office 365 Enterprise E1

6,80 €

Office 365 Enterprise E3

19,70 €

Office 365 Enterprise K1

3,40 €

Office 365 ProPlus

12,90 €

OneDriveForBus w/t OfficeOnline

4,20 €

Project Lite

5,90 €

Project Online

27,80 €

Project Online Pro for O365

48,90 €

Project Pro for Office 365

21,10 €

SharePoint Online Plan 1

4,20 €

SharePoint Online Plan 2

6,80 €

Skype for BusinessOnline Plan 1

1,70 €

Skype for BusinessOnline Plan 2

4,60 €

Visio Pro for Office 365

11,00 €

Yammer Enterprise

2,50 €

 

Hi haurà un càrrec addicional de 5€ mensuals en concepte de despeses de gestió, en el cas de que l’import total de llicències contractades no superi els 100€ mensuals. No serà aplicable en el cas d’adquirir addicionalment els serveis d’AWERTY Administració Delegada

Aquestes tarifes poden variar (tant a l’alça com a la baixa), segons així ho estipuli el fabricant. En qualsevol cas, AWERTY avisarà sempre al client, via e-mail, amb un mínim de 30 dies d’antelació a la factura dels serveis.

Servei AWERTY Administració Delegada

A més de la contractació pròpiament dels serveis Office 365 de Microsoft, el client té la possibilitat de contractar com servei complementari, directament prestat per AWERTY, el d’Administració Delegada, que inclou l’administració per part del nostre departament tècnic del portal d’Office 365 de l’organització.

El cost mensual d’aquest servei varia en funció del número de llicències contractades:

Nº Llicencies Tarifa mensual
De 1 a 50

34,00 €

De 51 a 100

65,00 €

De 101 a 250

103,00 €

De 251 a 500

165,00 €

 

Aquestes tarifes tenen la vigència d’un any des de la data d’acceptació de l’oferta. Finalitzat aquest període, AWERTY es reserva el dret a poder modificar-les anualment, previ avís al client mitjançant correu electrònic.

El client pot sol·licitar la baixa d’aquest servei en qualsevol moment, amb efectes des del primer dia del cicle de facturació següent al de la sol·licitud de baixa.

Els demés serveis que poden necessitar el client, com suport tècnic, migracions, serveis de formació, etc., es pressupostaran apart de la present oferta.

Facturació i forma de pagament

S’emetrà una factura el dia 5 de cada mes, segons el número de llicències que consten contractades en aquesta data. El pagament d’aquestes factures es realitzarà mitjançant domiciliació amb venciment a dia 30 del mateix mes.

<!– FinPresupuestoAwerty –